Целта на краткосрочния интензивен курс е да обучи и подготви екипите на партньорите („Обучение на обучители“), за да могат те да представят пред целевата група по време на информационните събития и пилотните обучения информация относно материалите, разработени по проект FABUSS и платформата за електронно обучение, както и да разясни нейните технически функционалности, да представи начините за провеждане на обученията, с цел генериране на повече трафик към платформата.

Избрани обучители от всички страни-партньори ще участват в интензивен брифинг за проекта, неговите цели и по-специално за характера, съдържанието и административните условия, свързани с планираните обучителни дейности на бъдещите млади наследници на семейния бизнес. Обучението на обучителите ще се проведе в БЮР Македония.

Ще се проведе пилотен обучителен курс във всички страни-партньори чрез поредица от взаимно допълващи се дейности.
Във всяка от партньорските държави, 30 младежи ще участват в присъствен обучителен курс, с обучителни семинари, организирани във всяка страна и допълнени от електронно обучение и самообучение. Цялото обучение ще бъде безплатно.

Обучението ще бъде организирано в съответствие с предварително изготвен план, позволяващ известна степен на гъвкавост в съответствие със спецификите в отделните партньорски държави. Курсът ще включва транснационален обмен на опит, свързан с „практики за наследяване на семейния бизнес“, както и съвместна подготовка на курсови задания.
Ще бъдат организирани и два „междугенерационни семинара“ във всяка партньорска страна, в които обучаемите от „следващото поколение“ ще се присъединят към представители на „предишното поколение“, за да обсъдят въпросите и проблемите, свързани с приемствеността в семейния бизнес, да разгледат „научените уроци“ от обучаемите от „следващото поколение“, да изразят своите мнения и становища и съвместно да формулират препоръки за адаптиране и усъвършенстване на обучителните материали.

Партньорите по проект FABUSS във всяка страна ще организират местни информационни дни, за да повишат осведомеността и да мотивират целевите групи да участват в дейностите по проекта. Целта на тези информационни дни е да представят констатациите на националните изследвания, да популяризират по-широко проекта и да осигурят устойчивост на проекта.
По време на тези събития, които ще бъдат организирани във всички страни-партньори, националната партньорска организация ще представи резултатите от проучванията относно установените пропуски в уменията и нуждите от обучение.

Основни заинтересованите страни (бизнес асоциации, правителствени агенции, младежки организации) ще бъдат поканени да участват в информационните дни и, когато е възможно, да приветстват аудиторията. Събитията ще бъдат широко популяризирани, ще бъдат публикувани прессъобщения и ще има широко медийно отразяване (във вестници и социални медии). Всички материали, представени по време на информационния ден, ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта.
Дневният ред на информационни дни ще бъде съобразен с местните специфики и ще включва следните индикативни теми:

  • Представяне на проект FABUSS
  • Представяне на резултатите от проучванията относно установените пропуски в уменията и нуждите от обучение, получени във всяка страна
  • Обсъждане на проблемите на семейния бизнес и въпросите, свързани с наследствеността и прехвърлянето на управлението и контрола
  • Представяне на бъдещи планове за предвидените дейности и резултати по проект FABUSS

Заключителната конференция по проект FABUSS ще се проведе в Атина, Гърция, непосредствено преди завършване на проекта. По време на конференцията ще бъдат представени и обсъдени опитът на всички партньори, резултатите от проекта и основните заключения и препоръки от доклада за устойчивост.

Това ще бъде важно събитие с осигурено присъствие на всички партньори по проекта, както и на гости, поканени от партньорските държави, Европейската комисия и други международни представителни организации на семейния бизнес.
Конференцията се възприема като Първа годишна конференция от поредица такива, които ще бъдат организирани в партньорските държави или на други места, след завършването на проекта, като една от многото дейности за осигуряване на устойчивост на проекта. Конференцията ще събере на едно място заинтересованите страни, за да обсъдят различни въпроси, проблеми и възгледи за приемствеността в семейния бизнес.