FABUSS IconFABUSSFAmily BUsiness Successful Succession

FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession) е 24-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+, сектор „Младеж“, който цели да помогне на младите хора да се превърнат в способни и ефективни наследници на семейния бизнес. Целевата група на проекта включва лица между 18 и 35 години, които планират да поемат семейния бизнес в бъдеще. Тези амбициозни наследници се нуждаят от знания и умения за ефективно развитие на бизнеса, прилагайки иновативни стратегии, включително за разширяване на пазарите си, чрез работа в мрежи и сътрудничество със сходни предприятия в други страни.

 

Основните планирани резултати по проекта са:

(а) Идентифициране и анализ на регионалните потребности в областта на приемствеността в семейния бизнес и младежкото предприемачество;

(б) Създаване и прилагане на ИКТ инструмент (обучителна платформа) за подобряване нивото на предприемачески знания и умения сред младите хора, необходими в процеса на наследяване на семейния бизнес;

(в) Подпомагане и улесняване на стратегическото планиране в семейните фирми, въз основа на практически-ориентирани процеси за смекчаване на рисковете от неуспех в наследяването и управлението на семейния бизнес.

 

Проект FABUSS ще бъде реализиран в 4 фази, структурирани по начин, осигуряващ ефективни взаимовръзки и допълване между различните дейности. Тези фази са:

  • Фаза 1: Идентифициране на съществуващи и/или установени пропуски в уменията и проучване на нуждите от обучение.
  • Фаза 2: Подготовка на обучителни материали и инфраструктура, включително многоезични ръководства относно идентифицираните приоритетни въпроси, свързани със семейния бизнес, казуси, мултимедийни материали и специално изградена платформа за електронно обучение.
  • Фаза 3: Пилотни обучителни семинари и оценка, вкл. пилотни семинари тип „Учебни кръгове“ във всички партньорски страни, транснационални групи, както и срещи и обсъждания между различните поколения. И накрая,
  • Фаза 4: Отчитане на „извлечените поуки“ – доклад за устойчивостта на постигнатите резултати. В края на 2-рата година на проекта, когато по-голямата част от интелектуалните продукти ще са завършени или ще бъдат на финален етап, консорциумът по проекта ще се опита да установи какво ще бъде „наследството“, което FABUSS може да остави за всички организации, взели пряко или непряко участие в проекта (партньори и заинтересовани страни), за да се направи равносметка и да се вземе решение за последващите инициативи, които ще гарантират трайността, запазването и устойчивостта на резултатите от проекта. Това „наследство“, разпространено по подходящ начин, би могло да осигури идеи и материали на организации в страни извън партньорството, което би улеснило инициирането на подобни програми, насочени към младите предприемачи, които се интересуват от поемането на собствеността и управлението на семейния бизнес.

 

Очаква се проектът да окаже значително въздействие върху участващите организации, младите хора, управляващите и местните общности. Неговата основна цел е да се компенсира съществуващият недостиг на знания, да се осигури осведоменост относно ключови концепции и възможности и да се предоставят на младите наследници на семейния бизнес необходимите инструменти за преследване на успешна предприемаческа дейност.
След приключването му, партньорите по проект FABUSS възнамеряват да поддържат установените връзки, докато обучителните материали и методологии ще останат достъпни за всички членове на преките и непреките целеви групи по проекта, за да помогнат на още повече хора да се възползват от създаденото знание. Партньорите ще поддържат и редовно актуализират платформата за електронно обучение по проекта в рамките на 3 години след неговото приключване.

 

Активно търсене и осигуряване на ресурси, необходими за поддържане на резултатите от проекта след периода на финансиране, е изрично включено в административните задачи на всички партньори на FABUSS. По-специално, те са ангажирани с целите на проекта, тъй като осъзнават значението и добавената стойност на младите хора и необходимостта от по-нататъшно развитие на сектора на младежкото предприемачество в техните страни. Това означава, че като се положат всички необходими усилия, за да се поддържат резултатите от проекта и непрекъснато се стремим към тяхната устойчивост, ще се превърне в неразделна част от ежедневните им дейности и планирането на дълги разстояния.