Проучванията, които ще се проведат в контекста на проект FABUSS, имат за цел да осигурят основа за разработването и изпълнението на последващите интелектуални продукти и дейности. Те ще осигурят контекста на цялостния принос на проект FABUSS за изграждане на капацитета на целевите групи, както по време на проекта, така и след завършването му.

Ще бъдат проведени два вида проучвания във всяка партньорска страна: едно, свързано с т.нар. среда за развитието на семейните фирми в партньорските държави, и едно по-фокусирано, свързано с несъответствията в уменията на целевите групи и нуждите от обучение, които трябва да бъдат адресирани. Двете проучвания ще бъдат осъществени чрез серия от специфични дейности, много от които ще се проведат паралелно. Националните доклади ще бъдат изготвени на английски език, с резюмета на всички езици на страните-партньори. Ще бъде изготвен и обобщаващ доклад, представящ ситуацията в партньорството като цяло.

Концептуализирането и разработването на учебните материали представлява един от основните продукти по проект FABUSS. Въз основа на идентифицираните „приоритетни несъответствия в уменията и нужди от обучение“, учебните материали ще бъдат систематизирани и/или изготвени специално за целите на проекта, като в резултат на това ще бъдат обособени поредица от обучителни модули.

Партньорството по проекта, въз основа на своите изследвания и работа в сферата на семейния бизнес в участващите страни, предварително е идентифицирало широк спектър от потенциални нужди от обучение на следващото поколение ръководители на семейния бизнес. Нашият опит идва от активната работа с общността на семейните фирми, посредством осъществяването на обучителни и изследователски дейности. Настоящото разбиране за тези потребности ще бъде съпоставено с резултатите и анализа в рамките на съответните проучвания, ще бъде потвърдено, адаптирано и/или обогатено и съответно ще бъде преструктурирано.

Обучителният материал ще бъде структуриран в три взаимосвързани оси:

Ос 1 – Повишаване на знанията по въпроси, свързани с управлението на семейния бизнес

Ос 2 – Подготовка на ефективно следващо поколение лидери, и

Ос 3 – Структуриране на механизми за ефективното управление и наследяване на семейния бизнес

Платформата за електронно обучение по проект FABUSS ще се основава на добре известната и широко използвана логика на Moodle и ще съдържа повечето функционалности, които тя предоставя. Тя ще бъде достъпна като „учебна зона“ за регистрираните второ поколение наследници на семейния бизнес и нейната основна цел ще бъде да осигурява достъп до всички материали, разработени в контекста на проект FABUSS, както и до други източници (напр. мултимедиен материал, видео презентации на обучители от други партньорски държави, казуси, интервюта).

За достъп до обучителната платформа, кликнете на бутона

През втората половина на 2-рата година на проект FABUSS, когато по-голямата част от интелектуалните продукти ще са завършени или ще бъдат на финален етап, би било подходящо да се анализира целият опит, натрупан през първите три тримесечия от продължителността на проекта, и да бъде отразен в материал за „наследството“, което FABUSS може да остави за всички организации, взели пряко или непряко участие в проекта (партньори и заинтересовани страни), за да се направи равносметка и да се вземе решение за последващите инициативи, които ще гарантират трайността, запазването и устойчивостта на резултатите от проекта.
Това „наследство“, разпространено по подходящ начин, би могло да осигури идеи и материали на организации в страни извън партньорството, което би улеснило инициирането на подобни програми, насочени към младите предприемачи, които се интересуват от поемането на собствеността и управлението на семейния бизнес.

Изследването на устойчивостта по проект FABUSS ще бъде подготвено с цел представяне „наследството“ на проекта. Докладът ще бъде разпространен както чрез уебсайта на проекта, така и директно към редица управляващи на национално и европейско ниво.

„Принципите“, приети относно изготвянето на изследването (и на свързания с него доклад), се състоят в това, че съдържанието му трябва да бъде: (а) съвместимо с целите на проект FABUSS; (б) в съответствие с извършените оценки на всички резултати и дейности на проекта; и (в) реалистични по отношение на отправените препоръки.