ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ FABUSS

Да идентифицира и открои най-добрите практики за обучение и подкрепа на следващото поколение лидери на семейния бизнес.

Да предостави на следващото поколение лидери необходимите знания, умения и мрежи – национални и международни.

Да укрепи знанията и уменията на следващото поколение лидери, като им осигури достъп до международни добри практики, експертни познания и работа в екип с членове на целеви групи от други страни.

Да подпомогне оцеляването на семейния бизнес, неговото съживяване и интернационализация, с оглед засилване на социално-икономическия му принос.

Да идентифицира и подложи на анализ регионалните потребности в областта на приемствеността в семейния бизнес и младежкото предприемачество.

Да създаде и приложи на практика ИКТ инструмент (обучителна платформа) за подобряване нивото на предприемачески знания и умения сред младите хора, необходими в процеса на наследяване на семейния бизнес.

Да подпомогне стратегическото планиране в семейните фирми, въз основа на практически-ориентирани процеси за смекчаване на рисковете от неуспех в наследяването и управлението на семейния бизнес.