IPS Logo

Institute for Postgraduate Studies

Bulgaria

(+359) 28195287, Fax: (+359) 28627447
Kliment Ohridski, Boulevard 2, Sofia 1797, Bulgaria

Институтът за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) притежава близо 50 години традиции и опит. Институтът функционира като отделение за следдипломно обучение, професионална квалификация, специализация и обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани, които вече притежават диплома за средно и/или висше образование. ИСК при УНСС е лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, като предлаганите обучителни услуги са в съответствие с изискванията на европейските стандарти.

 

Контактно лице: Prof. Todor Todorov

Електронна страница