Ο σκοπός της βραχυχρόνιας εντατικής εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει τα στελέχη των Εταίρων («Εκπαίδευση Εκπαιδευτών») ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ενημερώνουν την “ομάδα στόχο”, τόσο στην διάρκεια των Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων στις επιμέρους χώρες, όσο και κατά τις πιλοτικού χαρακτήρα εκπαιδεύσεις, για το υλικό του FABUSS και την αξιοποίηση της πλατφόρμας e-Learning. Οι Εκπαιδευτές θα καθοδηγηθούν στο πως θα εξηγούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργίες της και στο πως θα παρουσιάζουν το υλικό, ώστε να δημιουργηθεί περισσότερη «κίνηση» στην Πλατφόρμα.

Επιλεγμένοι εκπαιδευτές από όλες τις χώρες εταίρους θα συμμετάσχουν σε εντατική ενημέρωση για το υπόβαθρο του έργου, τους στόχους του, και ειδικότερα για τον χαρακτήρα και το περιεχόμενό του, καθώς και για τις διοικητικές διαδικασίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των πιθανών νέων διάδοχων οικογενειακών επιχειρήσεων. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών θα λάβει χώρα στην Π.Γ.Δ.Μ.

Η Πιλοτική Εκπαίδευση θα υλοποιηθεί, σε όλες τις χώρες εταίρους, με μια σειρά συμπληρωματικών και αμοιβαία υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων.
Σε κάθε χώρα-εταίρο, 30 νέοι, θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης, με Workshops που θα οργανωθούν σε κάθε χώρα, ενισχυμένα με προγράμματα e-Learning και αυτοεκπαίδευσή τους μεταξύ διαδοχικών συναντήσεών τους με τους Εκπαιδευτές. Η όλη εκπαίδευση θα προσφερθεί δωρεάν.

Η κατάρτιση θα οργανωθεί σύμφωνα με ειδικό Σχέδιο που θα ετοιμαστεί, το οποίο θα επιτρέπει όσες προσαρμογές θεωρηθούν απαραίτητες σε κάθε χώρα εταίρο. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει διακρατικές ανταλλαγές εμπειριών σχετικά με «πρακτικές διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων» καθώς και ομαδικές εργασίες εκπαιδευομένων από διαφορετικές χώρες.
Δύο «Διαγενεακά Workshops», επίσης, θα οργανωθούν σε κάθε χώρα εταίρο, όπου οι εκπαιδευόμενοι της «επόμενης γενιάς» θα συμπράξουν με εκπροσώπους της «προηγούμενης γενιάς», για να συζητήσουν θέματα και προβλήματα που αφορούν την διαδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων. Οι δεύτεροι, λαμβάνοντας υπόψη τους τις εμπειρίες της «επόμενης» γενιάς, θα προσφέρουν, από την δική τους οπτική γωνία, τις απόψεις τους. Με τον τρόπο αυτό, θα διατυπωθούν προτάσεις για προσαρμογή και βελτίωση ου εκπαιδευτικού υλικού.

Οι εταίροι FABUSS θα οργανώσουν Τοπικές Ημέρες Πληροφόρησης – InfoDays σε κάθε χώρα για να ευαισθητοποιήθουν και να παρακινηθούν οι Ομάδες Στόχοι του έργου FABUSS, ώστε να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου. Στόχος αυτών των InfoDays είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εθνικών ερευνών, να προωθηθεί το έργο και να εξασφαλιστούν προοπτικές βιωσιμότητάς του. Κατά την διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, που θα οργανωθούν σε όλες τις χώρες εταίρους, ο τοπικός Εταίρος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του Έργου, τα Κενά Δεξιοτήτων που διαπιστώθηκαν και τις Εκπαιδευτικές Ανάγκες που το έργο καλείται να καλύψει.

Σημαντικές Οργανώσεις ενδιαφερομένων (π.χ. Επιχειρηματικές Ενώσεις, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Οργανώσεις Νέων) θα προσκληθούν να συμμετέχουν στις InfoDays και εκπρόσωποί τους, εφόσον χρειαστεί, θα απευθύνονται στο κοινό. Οι εκδηλώσεις θα δημοσιοποιηθούν εκτεταμένα, θα συνταχθούν Δελτία Τύπου (προς Εφημερίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Όλο το υλικό που θα παρουσιαστεί στις InfoDays Ημέρες Πληροφόρησης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου.
Το περιεχόμενο των InfoDays, θα προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες, και ενδεικτικά, θα περιέχει τα παρακάτω θέματα:

  • Παρουσίαση του έργου FABUSS
  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας για τα Κενά Δεξιοτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών που διαπιστώθηκαν σε κάθε χώρα.
  • Συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση των οικογενειακών επιχειρήσεων και τα προβλήματα διαδοχής και μεταβίβασης επιχειρήσεων.
  • Παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων για τα παραδοτέα και τις δραστηριότητες του FABUSS.

Η Εκδήλωση Κλεισίματος του έργου FABUSS θα λάβει χώρα στην Αθήνα, κοντά στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Κατά την διάρκειά της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όλες οι εμπειρίες των εταίρων, καθώς και τα αποτελέσματα του έργου, τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις της Μελέτης Βιωσιμότητας.

Πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση, με όλους τους εταίρους του έργου παρόντες και με ομιλητές που θα έχουν προσκληθεί από χώρες εταίρους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλες διεθνείς Οργανώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων.
Η Εκδήλωση θεωρείται ως η πρώτη Ετήσια Εκδήλωση και θα ακολουθηθεί από ανάλογες Εκδηλώσεις που θα οργανωθούν στις χώρες εταίρους η σε άλλες χώρες, μετά την ολοκλήρωση του έργου, ως μια από την σειρά δραστηριοτήτων Βιωσιμότητας. Η Εκδήλωση θα φέρει κοντά ενδιαφερόμενους, που θα συζητήσουν διάφορα θέματα, προβλήματα, απόψεις που αφορούν την διαδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων.