Οι Έρευνες που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο του έργου FABUSS, αποσκοπούν στην διαμόρφωση της βάσης για την ανάπτυξη των παραδοτέων και των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν. Με άλλα λόγια, θα «στήσουν το σκηνικό» για την εξειδίκευση της συνολικής προσφοράς του έργου FABUSS για ανάπτυξη ικανοτήτων των Ομάδων Στόχων στην διάρκεια του έργου, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του.

Δύο τύποι Ερευνών θα διεξαχθούν σε κάθε χώρα εταίρο: ένα που αφορά το λεγόμενο Περιβάλλον για Οικογενειακές Επιχειρήσεις σε χώρες εταίρους και ένα, πιο εξειδικευμένο, αναφορικά με τα Κενά Δεξιοτήτων και τις Εκπαιδευτικές Ανάγκες των Ομάδων Στόχων, που πρέπει να απασχολήσουν. Οι δύο Έρευνες θα διεξαχθούν μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα. Θα διαμορφωθούν Εθνικές Εκθέσεις στα Αγγλικά, για κάθε χώρα, που θα συνοδεύονται από Επιτελικές συνοπτικές Εκθέσεις στις εθνικές γλώσσες όλων των χωρών εταίρων. Επίσης, μια Συνθετική Έκθεση θα παρουσιάσει συνολικά την κατάσταση στις χώρες-Εταίρους.

Ο σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, αποτελούν ένα από τα βασικά παραδοτέα του έργου FABUSS. Με βάση τις διαπιστωμένες «προτεραιότητες εκπαίδευσης» και τα «κενά δεξιοτήτων», το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί, θα οδηγήσει στην διαμόρφωση μιας σειράς Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.

Οι Εταίροι του έργου, βασισμένοι σε έρευνες και σε εργασίες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στις χώρες τους, έχουν ήδη εντοπίσει μια σειρά από ενδεχόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες για την επόμενη γενιά των επικεφαλής οικογενειακών επιχειρήσεων. Η εμπειρία των Εταίρων πηγάζει από ενεργή προσφορά υπηρεσιών τους προς την Κοινότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων, μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η αντίληψή τους για αυτές τις ανάγκες θα συγκριθεί και θα αντιπαραβληθεί με τα αποτελέσματα και την ανάλυση των σχετικών Ερευνών, θα επιβεβαιωθεί, θα προσαρμοστεί και/ή εμπλουτιστεί και θα αναδιαρθρωθεί αναλόγως, για τις ανάγκες του έργου.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα δομηθεί σε τρεις αλληλοεξαρτόμενους Αξονες:

Άξονας 1: Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση για ζητήματα διαχείρισης οικογενειακής επιχείρησης

Άξονας 2: Προετοιμασία αποτελεσματικής «νέας γενιάς» επικεφαλής των επιχειρήσεων και

Άξονας 3: Δόμηση αποτελεσματικής Διοίκησης οικογενειακής επιχείρησης και μηχανισμών διαδοχής.

Η e-Learning Πλατφόρμα του FABUSS θα βασιστεί στo γνωστό και ευρείας χρήσης σύστημα Moodle, που θα εμπεριέχει τις περισσότερες λειτουργίες του. Θα είναι προσβάσιμο, ως «Περιοχή Εκπαίδευσης», σε καταγεγραμμένους διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων 2ης γενιάς και ο βασικός του στόχος θα είναι να φιλοξενήσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του FABUSS ή είναι διαθέσιμο από άλλα έργα (π.χ. υλικό πολυμέσων, βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις από εκπαιδευτές από άλλες χώρες εταίρους, Μελέτες Περιπτώσεων, Συνεντεύξεις κ.α.).

Κάντε κλικ στο κουμπί για πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα

Στο 2ο μισό του δεύτερου χρόνου του FABUSS, με τα περισσότερα από τα παραδοτέα του έργου ολοκληρωμένα ή στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους , η στιγμή θα είναι κατάλληλη ώστε, λαμβάνοντας υπόψη όλη την εμπειρία που συγκεντρώθηκε κατά την διάρκεια των πρώτων τριών τετάρτων του έργου, και αφού εκτιμηθεί η «κληρονομιά» του FABUSS που θα μπορούσε να αφήσει πίσω του, για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν (Εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα), οι οποίοι θα εξετάσουν και θα αποφασίσουν για πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν την συντήρηση και διατήρηση των αποτελεσμάτων του έργου και την βιωσιμότητά τους.

Αυτή η «κληρονομιά», κατάλληλα διαδεδομένη, θα παρέχει ιδέες και υλικό σε Φορείς σε χώρες εκτός του έργου FABUSS και θα μπορούσε να διευκολύνει πρωτοβουλίες για παρόμοια προγράμματα που θα απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την ιδιοκτησία και διαχείριση των οικογενειακών επιχειρήσεων τους.

Η Μελέτη Βιωσιμότητας του FABUSS θα συνταχθεί με σκοπό την παρουσίαση της «κληρονομιάς» του έργου. Η Μελέτη θα διαδοθεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου, ενώ ταυτόχρονα, θα προωθηθεί και σε επιλεγμένους Φορείς λήψης αποφάσεων, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι «αρχές» που έχουν υιοθετηθεί για την προετοιμασία της Μελέτης (και της σχετικής Έκθεσης) είναι ότι το περιεχόμενό της θα πρέπει να είναι: (α) συμβατό με τους στόχους του έργου FABUSS, (β) συνεπές με τις αξιολογήσεις που θα διεξαχθούν για όλες τις δραστηριότητες και όλα τα παραδοτέα και (γ) ρεαλιστικό, ως προς τις προτάσεις που θα παρουσιαστούν.