ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FABUSS

Να εντοπίσει και να αναδείξει «καλές πρακτικές» εκπαίδευσης και υποστήριξης της “επόμενης γενιάς” των επικεφαλής οικογενειακών επιχειρήσεων.

Να εφοδιάσει την “νέα γενιά” επιχειρηματιών με τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και δικτύωση – σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Να ενδυναμώσει τις γνώσεις και δεξιότητες της «νέας γενιάς» επιχειρηματιών, μέσω της επαφής τους με εμπειρίες, “καλές πρακτικές” και συνεργασίες με συναδέλφους τους επιχειρηματίες από άλλες χώρες.

Να ενισχύσει την μακροβιότητα της οικογενειακής επιχείρησης, την ανανέωση και την διεθνοποίησή της, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικό-πολιτικής προσφοράς της.

Να εντοπίσει και να αναλύσει τοπικές ανάγκες σε θέματα διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων και νεανικής επιχειρηματικότητας.

Να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα εργαλείο ICT (Εκπαιδευτική Πλατφόρμα) με σκοπό να βελτιώσει το επίπεδο των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τις γνώσεις των νέων, κατά την διαδικασία διαδοχής οικογενειακής επιχείρησης.

Να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό στις οικογενειακές επιχειρήσεις βασισμένο σε ρεαλιστικές διαδικασίες, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι αποτυχίας στην διαδοχή και διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης.