FABUSS IconFABUSSΕπιτυχημένη Διαδοχή στην Οικογενειακή Επιχείρηση

Το FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession) είναι έργο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS του τομέα ΝΕΟΛΑΙΑΣ, διάρκειας 24 μηνών, το οποίο επιδιώκει να βοηθήσει νεαρά άτομα που συνδέονται με οικογενειακές επιχειρήσεις, να γίνουν ικανοί και αποτελεσματικοί «διάδοχοι». Η Ομάδα Στόχου αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-35 ετών που επιθυμούν να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτοί οι επίδοξοι διάδοχοι χρειάζονται δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέσω της εφαρμογής νέων, καινοτόμων στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των αγορών τους, μέσω δικτύωσης και συνεργασίας με παρόμοιες επιχειρήσεις από άλλες χώρες.

 

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

(α) Αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο και ανάλυση αναγκών στα θέματα διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων και νεανικής επιχειρηματικότητας,

(β) Δημιουργία και εφαρμογή ενός εργαλείου ICT (Εκπαιδευτική Πλατφόρμα FABUSS), ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο επιχειρηματικών δεξιοτήτων και οι γνώσεις των νεαρών ατόμων, που απαιτούνται κατά την διαδικασία της διαδοχής οικογενειακής επιχείρησης,

(γ) Υποστήριξη και διευκόλυνση του στρατηγικού σχεδιασμού στις οικογενειακές επιχειρήσεις, βασισμένου σε ρεαλιστικές διαδικασίες, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι αποτυχίας στην διαδοχή και διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης.

 

Το έργο FABUSS θα υλοποιηθεί σε 4 Φάσεις, δομημένες, με τρόπο που να εξασφαλίζει αποτελεσματική σύνδεση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων. Αυτές οι Φάσεις είναι:

  • Φάση 1: Εντοπισμός κενών, που είτε έχουν ήδη διαπιστωθεί, είτε πιθανολογούνται, σε συγκεκριμένες δεξιότητες και Έρευνες για τις ανάγκες εκπαίδευσης προκειμένου τα κενά αυτά να καλυφθούν.
  • Φάση 2: Προετοιμασία εκπαιδευτικού Υλικού και σχετικής Υποδομής, συμπεριλαμβανόμενων πολύγλωσσων εγχειριδίων, για θέματα υψηλής προτεραιότητας που αφορούν οικογενειακές επιχειρήσεις, μελέτες περιπτώσεων, υλικό πολυμέσων και εξειδικευμένη, για το συγκεκριμένο έργο, εκπαιδευτική πλατφόρμα e-Learning.
  • Φάση 3: Πιλοτικού χαρακτήρα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (Workshops) και Αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων Workshops, «Εκπαιδευτικών κύκλων» σε όλες τις χώρες εταίρους, διεθνικές Ομάδες Δραστηριοτήτων και διαγενεακές ομαδικές συναντήσεις και συζητήσεις.
    Τέλος,
  • Φάση 4: Έκθεση για τα “Διδάγματα που προέκυψαν” – Μελέτη Βιωσιμότητας. Στο τέλος του 2ου έτους του έργου, με τα περισσότερα από τα παραδοτέα ολοκληρωμένα ή στο τελικό τους στάδιο, οι Εταίροι θα μελετήσουν τι είδους «κληρονομιά» θα μπορούσε να αφήσει το FABUSS σε όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν (εταίρους και ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα), προκειμένου αυτοί να την αξιολογήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με πρωτοβουλίες που θα εξασφάλιζαν την συντήρηση και την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Αυτή η «κληρονομιά», με κατάλληλη διάδοσή της, θα μπορούσε να δώσει ιδέες και υλικό σε οργανώσεις, ακόμα και σε χώρες εκτός του εταιρικού σχήματος FABUSS, ώστε να διευκολυνθεί η ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών, που θα απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες, που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την ιδιοκτησία και διαχείριση οικογενειακής επιχείρησης.

 

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οργανώσεις που συμμετέχουν, σε νέους επιχειρηματίες, σε φορείς λήψης αποφάσεων και στις τοπικές κοινωνίες. Ο βασικός στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν τα υπάρχοντα κενά γνώσης, να ευαισθητοποιηθούν οι διάδοχοι οικογενειακών επιχειρήσεων για κεντρικής σημασίας έννοιες και ευκαιρίες και να εφοδιαστούν με τα απαιτούμενα εργαλεία ώστε να ακολουθήσουν, με επιτυχία, την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι εταίροι του FABUSS σκοπεύουν να διατηρήσουν τις επαφές που αναπτύχθηκαν, ενώ τα εκπαιδευτικά υλικά και οι μεθοδολογίες θα παραμείνουν διαθέσιμα σε όλα τα μέλη των έμμεσων και άμεσων Ομάδων Στόχων, ώστε να επιτρέψουν, σε ακόμα περισσότερα άτομα, να επωφεληθούν από την γνώση που αναπτύχθηκε. Οι εταίροι θα διατηρήσουν την διαδικτυακή e-Learning πλατφόρμα του έργου, ανανεώνοντάς την τακτικά για 3 επιπλέον χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 

Η ενεργός αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων που θα είναι απαραίτητοι για την συντήρηση των αποτελεσμάτων του έργου, μετά την περίοδο χρηματοδότησης, περιλαμβάνεται ρητά στις δεσμεύσεις όλων των εταίρων του έργου FABUSS. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι είναι δεσμευμένοι στους στόχους του έργου, καθώς συνειδητοποιούν την σημασία τους και την «προστιθέμενη αξία» για τους νέους και την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας στις χώρες τους. Αυτό συνεπάγεται, ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για διατήρηση των αποτελεσμάτων του έργου και ταυτόχρονα, ότι η συνεχής προσπάθεια για εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, θα αποτελέσει καίριας σημασίας μέλημα, τόσο στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όσο και για τα μακροπρόθεσμά τους Σχέδια Δράσης.