Цели на FABUSS проектот

Да се идентификуваат и да се нагласат најдобрите практики за обучување и поддржување на следната генерација на семејни бизниси.

Опремување на следните лидери со потребните знаења, вештини и мрежи – национални и интернационални.

Да се зајакнат знаењата и вештините на лидерите од следната генерација, запознавајќи ги со меѓународните позитивни практики, експертизи и тимска работа со истата целна група од различни земји.

Поддршка на трајноста на семејниот бизнис, нивната обновливост и интернационализација со што би се зајакнал нивниот социо – економски придонес.

Да идентификува и анализира потреби на регионално ниво во областа на наследувањето на семејните бизниси и младинското претприемништво.

Да креира и примени ИКТ алатка (Платформа за учење) со цел подобрување на нивото на преприемачките вештини и знаења кај младите во процесот на наследување на семејниот бизнис.

Да го поддржи стратешкото планирање на семејните претпријатија, базирано на реалистичен процес за ублажување на ризикот од неуспех при наследување и менаџирање со семејните бизниси.