ACCI Logo

Athens Chamber of Commerce and Industry

Координатор на FABUSS - Greece

(+30) 2103631317, (+30) 2103382253, Fax: (+30) 2103626644
7 Academias street, Athens 10671, Greece

A.C.C.I. (Атинска комора за трговија и индустрија) служи како основен советник и консултат на Грчката влада во однос на прашања кои се однесуваат на трговијата, индустријата и политките за економски развој. Мисијата на Комората е претставена со Закон (N.2081/92) а исто така и преку добрата традиција. Вкрстувањето на овие два фактори ја изградија репутацијата на ACCI и во Владата но и во бизнис заедницата како едно од најавторитетните советодавни тела за донесување одлуки и уредно водење на економските активности на државата.

 

Лице за контакт: Ms. Eleni Foti

Веб страна