IPS Logo

Institute for Postgraduate Studies

Bulgaria

(+359) 28195287, Fax: (+359) 28627447
Kliment Ohridski, Boulevard 2, Sofia 1797, Bulgaria

ИПС во рамки на Универзитетот за национална и светска економија има традиција и искуство од 50 години. Институтот работи како дел од Универзитетот за национална и светска економија за постдипломски тренинзи, вокациони квалификации, специјализација и доживотно учење за бугарските но и странските граѓани кои веќе се стекнале со диплома од високо образование. ИПС е лидер во постдипломските студии во областа на бизнисот, менаџментот и правото и нуди тренинзи согласно Европските стандарди.

 

Лице за контакт: Prof. Todor Todorov

Веб страна